Ola Se 1
Find quick answers ...

Πώς κτίζεται ένα Σπίτι

Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να αναθέσετε την δημιουργία του σπιτιού σας σε έναν αρχιτέκτονα μηχανικό ή σε έναν πολιτικό μηχανικό. Αυτός θα αναλάβει τις περισσότερες γραφειοκρατικές περιπέτειες της οικοδόμησης αλλά και τον συντονισμό στις ομάδες των τεχνικών, για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής ιδέας, και που θα δώσει «σάρκα και οστά» στο όνειρό σας.

Τα κυριώτερα βήματα ειναι τα παρακάτω :

Επιλογή | Αγορά Οικοπέδου

Τι πρέπει να προσέξουμε για την αγορά οικοπέδου

 • Προϋποθέσεις Αρτιότητας και Οικοδομησιμότητας (δυνατότητα οικοδόμησης).
 • Έλεγχος Όρων Δόμησης (συντελεστής δόμησης, κάλυψη, ύψος, κτλ.).
 • Επιτρεπόμενη Χρήση (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κτλ.).
 • Έλεγχος ώστε να μην διέρχεται Ρέμα μέσα από το οικόπεδο/ αγροτεμάχιο.
 • Έλεγχος ώστε να μην χαρακτηρίζεται Δασικό.
 • Έλεγχος ώστε να μην διέρχονται καλώδια ΔΕΗ υψηλής τάσης μέσα από το οικόπεδο / αγροτεμάχιο.
 • Κλίση – Ποιότητα Εδάφους (θα επηρεάσει το κόστος θεμελίωσης).
 • Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας με δικηγόρο / συμβολαιογράφο.
 • Έλεγχος πιθανής εκκρεμότητας αποφάσεων ΥΠΕΧΩΔΕ για το οικόπεδο / αγροτεμάχιο.
 • Μελλοντική αξία οικοπέδου / αγροτεμαχίου.

Οικοδομική Άδεια

 • Αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Στατική μελέτη.
 • Ηλεκτρομηχανολογική (Η/Μ) μελέτη
 • Μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • Μελέτη Θερμομόνωσης.
 • Μελέτη Καύσιμου αερίου.
 • Μελέτη Πυροπροστασίας.

Χωματουργικά | Εκσκαφές

 • Χάραξη Ορίων Εκσκαφής με Τοπογράφο μηχανικό βάση Σχεδιαγράμματος Εκσκαφών. Χαράσσονται τα όρια της εκσκαφής και χωροθετείται το κτίριο στο οικόπεδο.
 • Εκσκαφή Θεμελίων. Εκτελείται εκσκαφή σε έκταση και βάθος σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα εκσκαφών της αρχιτεκτονικής μελέτης.
 • Εξυγίανση Επιπέδου Θεμελίωσης. Σε περίπτωση που στο επίπεδο της θεμελίωσης το έδαφος δεν κριθεί κατάλληλο για την έδραση των θεμελίων, εξυγιαίνεται με διάστρωση σε επαρκές πάχος κροκάλας η κατάλληλα διαβαθμισμένου αμμοχάλικου (3Α).

Θεμελίωση

 • Στάδια Θεμελίωσης:
 • Σκυρόδεμα Καθαριότητας
 • Χάραξη Θεμελίων – Κατασκευή Ξυλοτύπων.
 • Τοποθέτηση Οπλισμών
 • Κατασκευή Θεμελιακής Γείωσης
 • Σκυροδέτηση Θεμελίωσης
 • Τοποθέτηση Αγκυρίων Μεταλλικού Σκελετού

Φέρον Οργανισμός

Μεταλλικός Σκελετός (Υποστυλώματα – Δοκοί – Διαγώνια Στοιχεία)

 • Παραγωγή Μεταλλικού Σκελετού
 • Ανέγερση Μεταλλικού Σκελετού

Πλάκες

Οι πλάκες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και σκυροδετούνται σε ξυλότυπο ή μεταλλότυπο (τραπεζοειδή λαμαρίνα). Στην περίπτωση πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, ακολουθεί το επίχρισμα (σοβάντισμα) της πλάκας και ο χρωματισμός όπως γίνεται και σε συμβατική κατασκευή. Στην περίπτωση της σύμμικτης πλάκας, ο μεταλλότυπος καλύπτεται με γυψοσανίδα για τους εσωτερικούς χώρους και τσιμεντοσανίδα για τους εξωτερικούς.

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ο φέρον οργανισμός κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελείται από υποστυλώματα, δοκούς και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τοιχοποιία

Ο Ρόλος της Τοιχοποϊίας στην κατασκευή

 • Τοιχοποιία Πλήρωσης: Εξωτερικά και εσωτερικά τοιχεία κάλυψης και διαμόρφωσης χώρων χωρίς να αναλαμβάνουν τα φορτία της κατασκευής.
 • Φέρουσα Τοιχοποιία: Η τοιχοποιία αποτελεί τμήμα του δομικού σκελετού της κατασκευής.
 • Διακοσμητική Τοιχοποιία: Η τοιχοποιία λειτουργεί ως επικάλυψη επιφανειών για λόγους αισθητικής ή αρχιτεκτονικής απαίτησης.

Τύποι Τοιχοποϊίας

 • Οπτοπλινθοδομή (τούβλο)
 • Λιθοδομές από πορομπετόν (Ytong ή Alpha block)
 • Τρισδιάστατο δομικό πλέγμα
 • Ξηρά Δόμηση (Γυψοσανίδα/ Τσιμεντοσανίδα)

Ηλεκτρική Εγκατάσταση

 • ΦΑΣΗ Ι. Με την ολοκλήρωση κατασκευής της τοιχοποιίας – Τοποθέτηση αγωγών διέλευσης καλωδίων (σωληνώσεις πλακέ καλωδίων (οροφή), κουτιά πριζοδιακοπτών, κουτιά πινάκων.
 • ΦΑΣΗ ΙΙ. Με την την ολοκλήρωση κατασκευής της των επιχρισμάτων – Τοποθετουνται οι καλωδιώσεις.
 • ΦΑΣΗ ΙΙΙ. Με την ολοκλήρωση των χρωματισμών – Τοποθετούνται διακόπτες, πρίζες, φωτιστικά σώματα, πίνακες κλπ.

Ισχυρά Ρεύματα

 • Θεμελειακή Γείωση.
 • Φωτισμός και ρευματοδότες.
 • Ηλεκτροφωτισμός εξωτερικών χώρων.
 • Κεντρικοί πίνακες διανομής.
 • Συστήματα Κίνησης (π.χ Ανελκυστήρες).
 • Αντικεραυνική Προστασία.
 • Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά.
 • Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Γενήτριες).
 • Δίκτυο Αδιάληπτης παροχής – Uninterruptible Power Supply (UPS).
 • Συστημάτα Κίνησης (π.χ Ανελκυστήρες).

Ασθενή Ρεύματα

 • Θυροτηλέφωνα, κουδούνια και θυροτηλεόραση.
 • Ασφάλεια – συναγερμός.
 • Δίκτυο Τηλεφώνων.
 • CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες και αυτόματη βιντεοσκόπιση).
 • Διανομή ήχου.
 • Διανομή επίγειας τηλεόρασης και δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών.
 • Ελέγχου πρόσβασης (access control).
 • Δικτύων δομημένης καλωδίωσης φωνής και δεδομένων.
 • Πυρανίχνευσης.

Υδραυλική Εγκατάσταση

 • Ύδρευση.
 • Κεντρική Θέρμανση – Ψύξη.
 • Καύσιμο Αέριο.
 • Αποχέτευση Ομβρίων.
 • Αποχέτευση Ακαθάρτων.
 • Βόθρος

Μονώσεις – Θερμοπρόσοψη

 • Μόνωση Υπογείου: Υγρομόνωση/ Στεγάνωση των περιμετρικών τοιχείων υπογείου που βρίσκονται κάτω από τη στάθμη του εδάφους.
 • Μόνωση μεταλλικού σκελετού: Τα μεταλλικά υποστυλώματα και δοκάρια καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό (διογκωμένη πολυστερίνη).
 • Μόνωση Εξωτερικών τοιχείων ανωδομής:
  • Στην περίπτωση οπτοπλινθοδομής: H θερμομόνωση εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης μεταξύ των δύο τοιχείων. Η στεγάνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα.
  • Στην περίπτωση τοιχοποιίας με Ytong/ Alphablock: To ίδιο το υλικό παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Η στεγάνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα.
  • Στην περίπτωση τρισδιάστατου δομικού πλέγματος: To ίδιο το υλικό παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση. Η στεγάνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα.
  • Στην περίπτωση τσιμεντοσανίδας: Η θερμομόνωση και ηχομόνωση επιτυγχάνεται με εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα.
 • Μόνωση Δώματος: Θερμομόνωση και Υγρομόνωση/ Στεγάνωση.

Επιχρίσματα

Φάσεις :

 • Πεταχτό
 • Λάσπωμα
 • Μάρμαρο

Σημασία :

 • Μόνωση – Ο σοβάς παρέχει μικρή αλλά όχι αμελητέα προστασία από θερμοκρασιακές μεταβολές και υγρασία.
 • Προστασία – Ο σοβάς προστατεύει το σκυρόδεμα από την άμεση επαφή με τις καιρικές συνθήκες.
 • Αισθητική – Με το σοβά επιτυγχάνεται λεία, ομοιόμορφη επιφάνεια.

Κουφώματα

Συρόμενα κουφώματα

Εάν διαθέτε τον χώρο για διπλή ή τριπλή μπαλκονόπορτα, τότε τα συρόμενα κουφώματα είναι μια κατάλληλη επιλογή για εσάς. Καθώς το μέγεθος της μπαλκονόπορτας είναι αρκετά μεγάλο, είναι πιο λογικό να χρησιμοποιήσετε συρόμενος πόρτες.

Ανοιγόμενα κουφώματα

Τα ανοιγόμενα κουφώματα είναι ιδανική λύση για μικρότερες επιφάνειες, όταν θέλετε να καλύψετε έναν χώρο μικρότερο από 2 μέτρα. Υπάρχει και η δυνατότητα της ανάκλισης στα ανοιγόμενα κουφώματα, η οποία είναι μια ιδανική λύση όταν θέλετε να αερίσετε τον χώρο σας ελάχιστα.

Περιστρεφόμενα κουφώματα

Τα περιστρεφόμενα κουφώματα προσφέρουν τη δυνατότητα του καλύτερου δυνατού εξαερισμού ενός σπιτιού. Συνήθως, περιστρεφόμενα κουφώματα χρησιμοποιούνται σε μικρότερα παράθυρα.

Κουφώματα – Φυσούνες

Τα κουφώματα – φυσούνες είναι μια συνηθισμένη ιδιαίτερη επιλογή, που συνήθως εξυπηρετούν μεγαλύτερους χώρους. Για παράδειγμα, μεγάλα γραφεία ή σαλόνια. Οι πλήρως αναδιπλούμενες πόρτες εξυπηρετούν στη μεγαλύτερη άνεση χώρου και ευκολία πρόσβασης από εξωτερικό σε εσωτερικό χώρο.

Σταθερά κουφώματα

Τα σταθερά κουφώματα δεν ειναι τόσο συνηθισμένη επιλογή, κυρίως για μεγάλα σαλόνια ή επαγγελματικούς χώρους. Η επιλογή αυτών, γίνεται συνήθως για αισθητικούς λόγους, και την εισχώρηση του φυσικού φωτός.

Ανάλογα με τον σχεδιασμό του σπιτιού προσαρμόζουμε και το υλικό για τα κουφώματα :

Κουφώματα αλουμινίου

Τα κουφώματα αλουμινίου είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή στην αγορά κουφωμάτων, καθώς παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με το γερό υλικό που χρησιμοποιείται για πόρτες, παράθυρα και μπαλκονόπορτες. Ακόμη, παρέχουν μεγάλη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Έχουν μακροχρόνια αντοχή, καθώς δεν παραμορφώνονται εύκολα από τις καιρικές αλλαγές.

Κουφώματα PVC

Τα κουφώματα PVC αποτελούν σταθερό υλικό. Χρησιμοποίοντας τα σε συνδυασμό με ασφάλιση και διπλό τζάμι από γυαλί, μπορεί να τα καταστήσει μια πολύ καλή επιλογή για σπίτια, αποφεύγοντας τους εισβολείς και τις διαρρήξεις. Τα κουφώματα αυτά προστατεύονται από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, εμποδίζοντας έτσι το ξεθώριασμα του υλικού.

Ξύλινα κουφώματα

Τα ξύλινα κουφώματα αποτελούν μια επιλογή για όσους θέλουν να κρατήσουν έναν παραδοσιακό χαρακτήρα στο σπίτι ή την επιχείρησή τους. Το ξύλο είναι ένας φυσικός μονωτήρας και δεν μεταφέρει εύκολα τη θερμότητα ή το κρύο. Μοναδικό μειονέκτημα η περίπτωση πυρκαϊάς.

Δάπεδα

Ξύλινο δάπεδο

Παραδοσιακό καρφωτό ή σύγρονο πλωτό με φινίρισμα ματ, γυαλιστερό, με ήσυχα ή πιο έντονα νερά. Το ξύλινο δάπεδο προσφέρει ένα διαχρονικό κύρος και συνδυάζεται με κάθε διακόσμηση στο σπίτι. Προσφέρει μία μοναδική αίσθηση στο πάτημα, είναι το πιο φιλικό δάπεδο για περπάτημα με γυμνό πόδι.

Δάπεδο Laminate

Το δάπεδο laminate έχει την όψη ξύλου, αλλά είναι συνθετικό υλικό (High Density Fiberboard). Το laminate έχει πολύ μικρό πάχος, μόλις 8-10χιλ και αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα σε μία ανακαίνιση. Έχει χαμηλό κόστος, αντοχή στην τριβή και την χάραξη, αντίσταση στην υγρασία. Μειονέκτημα είναι ότι σε όποια φθορά αποκτήσει πρέπει να αντικατασταθεί, η γυαλάδα που σε χώρο σπιτιού είναι συχνά ενοχλητική, καθώς και ο θόρυβος που κάνει στο περπάτημα. 

Βινύλιο (Luxury Vinyl Tile)

Το δάπεδο απο βινύλιο είναι πλαστικό, κάνει έντονα αισθητή την παρουσία του τα τελευταία χρόνια, λόγω της σκληρής ανθεκτικής επιφάνειας του και της μεγάλης αντοχής που έχει στην υγρασία καθώς και το πολύ μικρό ύψος για επικάλυψη, ξεκινάει από μόλις 3χιλ. 

SPC (Stone Plastic Composite)

Το SPC είναι ένα νέο σχετικά προϊόν, που έρχεται να γεφυρώσει τις διαφορές του laminate και του LVT. Στη σύνθεση του εκτός από πλαστικό περιέχει και ρινίσματα πέτρας, συνήθως ασβεστόλιθου. Αυτό το κάνει πλούσιο, σταθερό και ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Πλακάκι

Το πιο ανθεκτικό δάπεδο είναι το πλακάκι, που πλέον βγαίνει σε πολλές διαστάσεις, πολλά χρώματα και υπάρχει αρκετή ζήτηση στην αγορά για πλακάκια σε απομίμηση ξύλου. Τα πλακάκια πλέον βγαίνουν σε πολύ καλές αντιγραφές από μάρμαρο, ξύλο, μωσαϊκό, εντυπωσιακά σχέδια και όμορφα χρώματα. Στα πλεονεκτήματα του είναι η ανθεκτικότητα του και η εύκολη συντήρηση και καθαρισμός.

Χρωματισμοί

Ο φωτισμός του χώρου

 Το είδους φωτισμού που θα υπάρχει στο χώρο, τα μεγάλα παράθυρα απ’ όπου μπαίνει φυσικό φως, σποτάκια, κρυφός φωτισμός κλπ, δηλαδή το πόσο φως και από πού προέρχεται παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή χρωμάτων στους τοίχους.

Το πάτωμα

Το πάτωμα του χώρου σας (δεύτερη μεγαλύτερη επιφάνεια του δωματίου μετά τους τοίχους), θα καθορίσει τις χρωματικές σας επιλογές ώστε η παλέτα που θα επιλέξετε πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το χρώμα του πατώματος για ένα ταιριαστό αποτέλεσμα.

Τα παράθυρα και οι πόρτες

Το χρώμα που έχουν τα παράθυρα και οι πόρτες του δωματίου (πχ ξύλο, λευκό αλουμίνιο κλπ) πρέπει να συνυπολογιστούν στην επιλογή της χρωματικής παλέτας που θα επιλέξουμε για ένα αρμονικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, οι αποχρώσεις του μπλε ταιριάζουν πολύ καλά με τα ξύλινα στοιχεία.

Μονοχρωματική παλέτα

Είναι μία σειρά χρωμάτων που αποτελείται από τις αποχρώσεις και τους τόνους ενός μόνο χρώματος, δίνοντας ομοιογένεια στον χώρο και έναν αέρα αρχοντιάς. Μπορείτε να παίξετε με τις υφές και τα μοτίβα στα υφάσματα, τα χαλιά και τα αντικείμενα, προφέροντας την αίσθηση, σε μικρά δωμάτια, να φαίνονται μεγαλύτερα.

Διχρωμία ή Τριχρωμία: συμπληρωματικά χρώματα

Τα συμπληρωματικά χρώματα βρίσκονται ακριβώς απέναντι στον βασικό χρωματικό κύκλο (π.χ. μπλε-πορτοκαλί, μωβ-κίτρινο, πράσινο-κόκκινο), επίσης είναι πάντα το ένα θερμό και το άλλο ψυχρό. Tο ένα συμπληρώνει το άλλο και δημιουργούν αίσθηση αντίθεσης και ζωντάνιας, αλλά και αρμονίας.

Διχρωμία ή Τριχρωμία: αναλογική παλέτα

Τα 2-3 χρώματα που βρίσκονται δίπλα-δίπλα στον βασικό χρωματικό κύκλο ονομάζονται αναλογικά, ταιριάζουν αρμονικά μεταξύ τους και δίνουν ένα ήρεμο και ξεκούραστο αποτέλεσμα, χωρίς αντιθέσεις (π.χ. κίτρινο – κιτρινοπορτοκαλί – πορτοκαλί ή μπλε – γαλαζοπράσινο – πράσινο).

Τριχρωμία: τριαδική παλέτα

Τα τριαδικά χρώματα βρίσκονται στις άκρες ενός ισόπλευρου τριγώνου επάνω στον βασικό χρωματικό κύκλο, δηλ. ισαπέχουν μεταξύ τους (π.χ. κόκκινο, κίτρινο, μπλε). Βγάζουν ένα πολύ ζωντανό και έντονο χρωματικό αποτέλεσμα, γι αυτό χρειάζεται προσοχή στο ποιούς τόνους και αναλογίες των χρωμάτων που θα μπουν στον χώρο. Ταιριάζουν σε έντονες προσωπικότητες ή σε χώρους με νεανική διάθεση.

Ξυλουργικές Εργασίες

 • Ξυλουργικές κατασκευές,
 • Έπιπλα Κουζίνας,
 • Κουζίνες,
 • Ντουλάπες,
 • Συρομενες Ντουλαπες
 • Πόρτες,
 • Πόρτες Θωρακισμένες
 • Παιδικά δωμάτια
 • Ειδικές κατασκευές

Είδη Υγιεινής

 • Λεκάνες Εδάφους
 • Λεκάνες
 • Ουρητήρια
 • Νιπτήρες
 • Νιπτήρες Μαρμάρινοι
 • Μπιντές
 • Καπάκια Λεκάνης

Σκεπή

Οι κεραμοσκεπές είναι μια παραδοσιακή επιλογή για την κάλυψη των σπιτιών αφού εδώ και πολλούς αιώνες τοποθετούνται στις στέγες. Οι κεραμοσκεπές είναι επικλινείς σκεπές που κατασκευάζονται από ξύλινη βάση πάνω στην οποία τοποθετούνται τα κεραμίδια. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι οι θερμομονωτικές τους ικανότητες. Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε ότι τα σπίτια με κεραμοσκεπή είναι πιο ζεστά το χειμώνα και πιο δροσερά το καλοκαίρι, αφού η θέρμανση αποδίδει περισσότερο κατά τους χειμερινούς μήνες και αντίστοιχα η ζέστη δεν επηρεάζει τόσο έντονα το εσωτερικό του σπιτιού κατά τους θερινούς μήνες.

Επενδύσεις Με Πέτρα

 • Στενάρια
 • Σκαπιτσαριστά
 • Αγκωνάρια
 • Τετραγωνισμένες Τοίχου
 • Πρέκια
 • Καπάκια Επένδυσης

Περιβάλλον Χώρος

Επένδυση δαπέδου

 • Ακανόνιστες
 • Γωνιασμένες
 • Κυβόλιθοι
 • Τετραγωνισμένες Δαπέδου

Κήπος

 • Διακοσμητικά
 • Πατήματα
 • Γωνιασμένες