Ola Se 1
Find quick answers ...

Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

Η άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών είναι συχνή πρακτική και αφορά την αποστολή διαφημιστικού υλικού με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομείο, τηλέφωνο, email, SMS, Viber, WhatsApp, κ.λπ.) σε κάποιο πρόσωπο.

Συνεπώς προϋποθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του προσώπου αυτού, όπως τουλάχιστον τα στοιχεία επικοινωνίας του ή ακόμη και άλλα δεδομένα που κατατείνουν σε πιο στοχευμένη διαφήμιση (π.χ. επάγγελμα, ηλικία).

Επίσης, είναι σημαντικό ότι η άμεση προώθηση δεν αφορά μόνο την εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά γενικά την προώθηση μη κερδοσκοπικών σκοπών, ιδεών από πολιτικά κόμματα, φιλανθρωπικούς οργανισμούς, κ.λπ. Η έρευνα αγοράς, εφόσον δεν υποκρύπτει εμπορική ή άλλη προώθηση, δεν αποτελεί άμεση προώθηση και δεν ισχύουν οι παρακάτω όροι.

Η άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών θεωρείται, κατ’ αρχήν, νόμιμη ενέργεια εφόσον τηρούνται οι κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Οι κανόνες διαφοροποιούνται ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο επικοινωνίας και τις πηγές από τις οποίες
επιτρέπεται η συλλογή των προσωπικών δεδομένων:

 • Προώθηση με παραδοσιακό ταχυδρομείο: για το παραδοσιακό ταχυδρομείο, αποστολή έντυπου διαφημιστικού υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε πρόσωπα που:
  • έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους ή
  • ο αποστολέας διαθέτει τα στοιχεία τους από κάποια προηγούμενη συναλλακτική σχέση μαζί τους ή
  • τα στοιχεία τους προέρχονται από κάποια νόμιμη πηγή (π.χ. τηλεφωνικοί κατάλογοι) και εφόσον στις δύο τελευταίες περιπτώσεις το πρόσωπο δεν έχει εκδηλώσει την αντίρρησή του στηναποστολή διαφημιστικού υλικού (η αντίρρηση μπορεί να δηλωθεί απευθείας στον αποστολέα).
 • Επίσης, εφόσον τα δεδομένα δεν έχουν συλλεχθεί με τη συνδρομή του προσώπου που αφορούν, αλλά προέρχονται από κάποια άλλη νόμιμη πηγή, ο αποστολέας οφείλει να ενημερώσει τον παραλήπτη για την πηγή των δεδομένων του και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ (άρθρο 14) και να του παρέχει έναν απλό τρόπο διακοπής της περαιτέρω αποστολής τέτοιου υλικού.
 • Τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση: ειδικότερα για τις τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση, ο συνδρομητής μπορεί να δηλώσει ατελώς στον δικό του πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει διαφημιστικά τηλεφωνήματα. Ο κάθε πάροχος υποχρεούται να τηρεί μητρώο με αυτές τις δηλώσεις στο οποίο έχει πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει για απευθείας εμπορική προώθηση. Εννοείται ότι ο καλούμενος μπορεί να δηλώσει την αντίρρησή του και απευθείας στον καλούντα, αλλά τότε η αντίρρηση αφορά μόνον αυτόν.
 • Προώθηση με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας: για τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και για την πραγματοποίηση επικοινωνιών με τέτοια μέσα (email, SMS, fax, αυτόματοι τηλεφωνητές, Viber, WhatsApp κ.λπ.), με την εξαίρεση των τηλεφωνικών κλήσεων από ανθρώπους αλλά συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, εφαρμόζεται στο ν. 3471/2006 (άρθρο 11) και απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση (“opt-in”) του αποδέκτη της επικοινωνίας (συνδρομητή) εκτός κι αν υφίσταται πελατειακή σχέση ή προηγούμενη συναλλακτική επαφή και η επικοινωνία πραγματοποιείται με κάποια μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. email, SMS)
 • Πολιτική επικοινωνία: για θέματα πολιτικής επικοινωνίας, οι κανόνες διαφοροποιούνται ως προς τις πηγές από τις οποίες επιτρέπεται η άντληση των προσωπικών δεδομένων.

Είναι ένας καινούριος νόμος, ένας ολόκληρος καινούριος «κόσμος» ο οποίος, σαφώς εμπλέκεται στις καθημερινές δραστηριότητες του μεσίτη ακινήτων και οπωσδήποτε οφείλει να του δώσει την δέουσα προσοχή.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε τους παρακάτω ιστότοπους:

☞ https://www.dpa.gr/
☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/552084/nomos-4624-2019#ΚΕΦΑΛΑΙΟ_Α΄|552088
☞ και για τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ): https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-protection-eu_el#UMlbUvjAfzIMETmciIqIzQ

Εμείς και οι Hackers

Το πιο ευάλωτο σημείο της επιχείρησής σας είναι:
▪ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής,
▪ το tablet,
▪ το smartphone σας.

Τα κίνητρα των Hackers:
▪ καυχησιολογία,
▪ κλοπή,
▪ απάτη.

Μειώστε τους κινδύνους με:

▪ τεχνολογία ασφάλειας,
▪ ευσυνείδητο χειρισμό δεδομένων,
▪ κοινή λογική.

Αναπτύξτε τις δικές σας βέλτιστες πρακτικές:

Δεν χρειάζεται να περιμένετε για να υιοθετήσετε ατομικές προφυλάξεις.

 • Η «πολιτική σας» πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους, κάθε φορά ή μπορεί να προσδιορίζει διαβάθμιση κινδύνων.
 • Δεσμευθείτε για την ασφάλεια.
 • Οι πράξεις σας μπορεί να θέσουν άλλους σε κίνδυνο.
 • Μιλήστε για την ασφάλεια.
 • Μοιραστείτε ό,τι μάθατε.
 • Βοηθήστε τους συναδέλφους σας να παραμείνουν ασφαλείς