Ola Se 1
Find quick answers ...

Δικαιολογητικά για τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων

για τη χορήγηση έκθεση εκτίμησης αντικειμενικής αξίας του υπό απαλλοτρίωση
ακινήτου σύμφωνα με το Ν.2882/2001(όπως ισχύει σήμερα) και όπου ακολουθείται η
διαδικασία του νόμου αυτού.

Σύμφωνα με τη παρ.6 του αρθ.15 του Ν.2882/2001 & τη παρ.8 του άρθρου 76 του
Ν.4146/2013 οι αντικειμενικές αξίες είναι βοηθητικό στοιχείο για τον προσδιορισμό της
προσωρινής/οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης. Απαιτούνται να προσκομίζονται τα
ακόλουθα :

1._Αίτηση του ενδιαφερομένου και δικόγραφο καθορισμού προσωρινής/οριστικής τιμής
μονάδος αποζημίωσης προς το αρμόδιο Δικαστήριο, στην οποία να αναφέρονται ο
φερόμενος ιδιοκτήτης, ο αριθμός ιδιοκτησίας, η πράξη ή κοινή υπουργική απόφαση
απαλλοτρίωσης με την οποία απαλλοτριώνεται και απαραιτήτως τηλέφωνο για συνεννόηση.

2._Τα ακριβή προσδιοριστικά στοιχεία του ακινήτου αποδεικνύονται με την προσκόμιση:
α) την οικοδομική άδεια ανέγερσής του.
β) την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και
γ) τον τίτλο κτήσης του.
Όπου δεν υπάρχει κανένα από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία τότε η κατηγορία
αποδεικνύεται από την δήλωση φόρου εισοδήματος (E9) :
Ι) για το έδαφος (π.χ. αν πρόκειται περί οικοπεδικής εκτάσεως εντός σχεδίου- Έντυπο 3 ή
εκτός σχεδίου ή περί αγροτικής ή δασικής εκτάσεως και αν υπάρχουν ή όχι ειδικοί όροι
δόμησης, συντελεστής δόμησης -Έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ, βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομίας).
ΙΙ) για τα επικείμενα (κτίσματα) είναι χρήση ή χρήσεις του ακινήτου (κατοικία,
μονοκατοικία, επαγγελματική στέγη, αποθήκη, θέση στάθμευσης αυτοκινήτου-Έντυπα που
Χρησιμοποιούνται: Ε1 – Ε5, βιομηχανικά – βιοτεχνικά κτίρια κ.λ.π. Έντυπα που
Χρησιμοποιούνται: Κ4 – Κ9) σύμφωνα με τις άδειες οικοδομής ή άδεια ανακαίνισης,
πρόσοψη ή τους τίτλους κυριότητας (σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας) (παράθυρο ή πόρτα
σε οδό ή σε ακάλυπτο), είσοδο αποκλειστικά από εσωτερικό χώρο του κτιρίου
(κλιμακοστασίο), εξωτερικοί τοίχοι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 0,50 μέτρου (π.χ. πέτρα)
παλαιότητα, Πρόσοψη Ακινήτου, αναλυτικά ανά όροφο, είδος κατασκευής, είδος
εξοπλισμού (κεντρική θέρμανση, ανελκυστήρας).
Bλέπε τις οδηγίες των αντίστοιχων έντυπων των αντικειμενικών αξιών ακινήτων
(διαμερίσματος ή επαγγελματικής στέγης ή ειδικού κτιρίου κ.α.) οι οποίες υπάρχουν στις
κατά τόπους δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες-εφορίες (τους) ή στην ιστοσελίδα
https://www.minfin.gr/web/a-t-epaa/entypa.

3._Κτηματολογικός πίνακας της πράξη απαλλοτρίωσης με απόφαση κύρωσης της ή την
κοινή υπουργική απόφαση απαλλοτρίωσης όλα επικυρωμένα με τα πλήρη στοιχεία σύμφωνα
με το αρθ.3 του Ν.2882/2001 (συνολικό εμβαδό ακινήτου, εμβαδό απαλλοτριουμένης και
απομένουσας έκτασης.

4._Κτηματολογικό διάγραμμα απαλλοτρίωσης επικυρωμένο.
Εφ’όσον δεν μας γίνουν γνωστά τα προσδιοριστικά στοιχεία των ακινήτων, των
επικειμένων τους και το δικόγραφο, δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός της αντικειμενικής
αξίας των ως άνω αναφερομένων υπό απαλλοτρίωση ακινήτων.

Για κάθε κατηγορία ακινήτου και ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται, εφαρμόζεται διαφορετικό έντυπο ως εξής:

Με το έντυπο 1 υπολογίζεται η αξία κατοικίας ή διαμερίσματος καθώς και η αξία επαγγελματικής στέγης
σε όροφο κτιρίου μη προοριζομένου, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, για κτίριο γραφείων ή γραφείωνκαταστημάτων.

Με το έντυπο 2 υπολογίζεται η αξία της επαγγελματικής στέγης στο ισόγειο ή υπόγειο καθώς και σε όροφο
κτιρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτίριο γραφείων ή γραφείων-καταστημάτων.

Με το έντυπο 3 υπολογίζεται η αξία:.
α) του οικοπέδου.
β) ποσοστών οικοπέδου που αντιστοιχούν σε υφιστάμενη ή μελλοντική επιφάνεια κτίσματος.
γ) ποσοστών οικοπέδου που δεν μπορούν να οικοδομηθούν λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης.
δ) δουλείας χρήσης ορισμένης επιφάνειας (σε δώμα, όροφο, πυλωτή ή ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου).

Με το έντυπο 4 υπολογίζεται η αξία αποθηκευτικών χώρων που δεν χρησιμοποιούνται ούτε έχουν
χρησιμοποιηθεί ποτέ ως χώροι κύριας χρήσης.

Με το έντυπο 5 υπολογίζεται η αξία των ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Με το έντυπο Κ4 υπολογίζεται η αξία αποθηκευτικών χώρων που δεν χρησιμοποιούνται ούτε έχουν
χρησιμοποιηθεί ως χώροι κύριας χρήσης.

Με το έντυπο Κ5 υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων γεωργικών και κτηνοτροφικών κτιρίων, καθώς και
αποθηκών σε ανεξάρτητα κτίρια.

Με το έντυπο Κ6 υπολογίζεται η αξία κτισμάτων κτιρίων ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών
εγκαταστάσεων καθώς και κτιρίων νοσηλευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων

Με το έντυπο Κ7 υπολογίζεται η αξία κτισμάτων εκπαιδευτηρίων.

Με το έντυπο Κ8 υπολογίζεται η αξία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Με το έντυπο Κ9 υπολογίζεται η αξία κτισμάτων μουσείων, θεάτρων κινηματογράφων, συνεδριακών
κέντρων, αιθουσών διαλέξεων, συναυλιών, εκθεσιακών κέντρων και γενικά κτισμάτων που δεν υπάγονται
στις κατηγορίες εντύπων Κ1 έως και Κ8.

Με τα φύλλα υπολογισμού Κ4 έως και Κ9 προσδιορίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων των
ακινήτων και γι΄ αυτό πρέπει να προστίθεται και η αξία του αναλογούντος οικοπέδου έτσι όπως αυτή
υπολογίζεται με την εφαρμογή του εντύπου 3 εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το
σύστημα αντικιμενικού προσδιορισμού.

Τα φύλλα υπολογισμού Κ4 έως και Κ9 εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό της αξίας
κτισμάτων ακινήτων που βρίσκονται εκτός του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού. Στις
περιπτώσεις αυτές προστίθεται η αξία του αναλογούντος ποσοστού γής, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται με
το έντυπο ΑΑ Γης όταν πρόκειται για περιοχή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών και για τις οποίες δεν έχουν
ορισθεί ειδικοί όροι δόμησης