Ola Se 1
Find quick answers ...

Γλωσσάρι της ασφάλειας κατοικίας

Όλα τα συμβόλαια ασφάλισης οποιουδήποτε αγαθού (σπιτιού, αυτοκινητου, ζωής κλπ) έχουν κάποιους όρους που πιθανόν να σας είναι άγνωστοι. Γι’ αυτό οι ασφαλιστικές εταιρείες φροντίζουν να ενσωματώνουν στις πρώτες σελίδες του κειμένου που θα κληθείτε να υπογράψετε για να κλείσετε τη συμφωνία ένα λεξιλόγιο. Οι ορισμοί με τους οποίους θα πρέπει να εξοικειωθείτε αν θέλετε να διαβάζετε με ευκολία το κείμενο του συμβολαίου, έχουν ως εξής:

Αίτηση ασφάλισης:

Είναι το ειδικό έντυπο της εταιρίας, στο οποίο ο συμβαλλόμενος συμπληρώνει όλα τα αιτούμενα για την ασφάλιση στοιχεία ή πληροφορίες, καθώς επίσης και τον επιθυμητό τρόπο ασφάλισης. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον συμβαλλόμενο και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στην αίτηση ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται και τυχόν άλλα έγγραφα (επιστολές, καταστάσεις, κ.λπ.) που έχουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Αξία αγοραστική/πραγματική σημερινή:

Η τρέχουσα αξία που έχει κάθε ασφαλισμένο αντικείμενο τη χρονική στιγμή πριν τη ζημιά. Στην περίπτωση της ασφάλισης κατοικίας, κατά κύριο λόγο ενδιαφέρει η αξία του ακινήτου

Αξία αντικατάστασης/καινούργιου:

Το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή ή αντικατάσταση του κτιρίου ή του περιεχομένου, με καινούργιο της ίδιας χρήσης ή ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών τρίτων.

Απαλλαγή:

Κομμάτι, το μέρος κάθε ζημιάς, το οποίο δε θα πληρώσει η εταιρία και επομένως θα παραμείνει σε βάρος του ασφαλισμένου. Εφόσον το ποσό της ζημιάς υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής, η εταιρία θα καταβάλλει μόνο τη διαφορά τους. Όσο μεγαλύτερη η απαλλαγή, τόσο μικρότερο το ασφάλιστρο και το αντίθετο

Απάτη περί της Ασφάλειας:

Ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 388 του Ποινικού Κώδικα. Στην περίπτωση αυτή, η ζημιά δε συμβαίνει τυχαία, αλλά «σκηνοθετείται» ή πραγματοποιείται με σκοπό την είσπραξη της αποζημίωσης που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Αποζημίωση:

Το ποσό εκείνο που αποδίδει η ασφαλιστική εταιρία στον ασφαλισμένο, μετά την επέλευση καλυπτόμενου ζημιογόνου γεγονότος, προκειμένου να αποκαταστήσει το σύνολο ή μέρος της ζημιάς του.

Αστική Ευθύνη (Κάλυψη):

Ο ασφαλισμένος είναι δυνατόν από πράξεις του ή και παραλείψεις του να προκαλέσει ζημιές σε τρίτους, εξ’ αιτίας των οποίων, αυτοί οι τρίτοι, απαιτούν από αυτόν αποζημίωση. Εάν έχει συμφωνηθεί ασφάλιση αστικής ευθύνης με την εταιρία και η ζημιογόνος αυτή συμπεριφορά είναι καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η αποζημίωση αυτής περιλαμβάνει:

  1. Έξοδα για την απόκρουση αυτών των απαιτήσεων (εφόσον η εταιρία θεωρεί ότι ο Ασφαλισμένος δεν φέρει ευθύνη).
  2. Καταβολή αποζημίωσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ζημιωθέντων τρίτων είτε εξώδικα (όταν η ευθύνη του ασφαλισμένου είναι προφανής) είτε ύστερα από απόφαση δικαστηρίου περί ευθύνης.

Τρίτοι θεωρούνται όλα τα πρόσωπα εκτός από:

• Τον ίδιο τον συμβαλλόμενο, τον ασφαλισμένο και το νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

• Τον/τη σύζυγο και τους συγγενείς μέχρι και 2ου βαθμού.

• Τα πρόσωπα που έχουν σχέση εξάρτησης μέσω σύμβασης (π.χ. εργοδότης, υπάλληλος).

Αν είστε ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης δεν θεωρείται τρίτος.

Ασφάλιση σε Α΄ ζημιά (ή σε πρώτο κίνδυνο):

Σύμφωνα με αυτή την ασφάλιση σε περίπτωση ζημιάς, η ασφαλιστική εταιρία θα αποζημιώσει τη δαπάνη αποκατάστασής της, μέχρι του οριζόμενου ορίου αποζημίωσης, χωρίς την εφαρμογή του αναλογικού όρου, εάν συντρέχει υπασφάλιση.

Ασφαλιστικός κίνδυνος:

Είναι η δυνατότητα που υπάρχει να συμβεί κάποιο γεγονός, το οποίο θα επιφέρει ζημιά στην ασφαλισμένη περιουσία.

Ασφαλισμένος:

Είναι το πρόσωπο που έχει συμφέρον να ασφαλισθεί και το οποίο θα αποζημιωθεί σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς.

Ασφαλιστική περίπτωση:

Το περιστατικό, το οποίο όταν επέλθει επισύρει υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ασφαλιστικό συμφέρον:

Η οικονομική σχέση που συνδέει τον ασφαλισμένο με τα ασφαλισμένα αντικείμενα.

Ασφαλισμένο αντικείμενο:

Αυτό είναι το αντικείμενο του ασφαλιστικού συμφέροντος, το οποίο περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ανήκει στον ασφαλισμένο. Αντικείμενα ιδιοκτησίας τρίτων δε θεωρούνται ασφαλισμένα εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά για αυτά στην Αίτηση ασφάλισης ή στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αποδεικνύεται η ύπαρξή τους στο χώρο που προσδιορίζεται σε αυτό (ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο:

Έγγραφο στο οποίο έχουν τυπωθεί τα προσωπικά σας στοιχεία, τα ασφαλισμένα αντικείμενα και οι καλύψεις που έχουν συμφωνηθεί και παρέχονται, τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια, η διεύθυνση του ασφαλιζομένου κινδύνου, η διάρκεια της ασφαλιστικής σας σύμβασης, τα ασφάλιστρα και οποιαδήποτε ειδική συμφωνία ισχύει στην ασφαλιστική σας σύμβαση.

Βιβλίο όρων ασφάλισης:

Στο έντυπο αυτό αναφέρονται με απλό και κατανοητό τρόπο οι γενικοί και οι ειδικοί όροι, καθώς και επεξηγήσεις των κυριότερων εννοιών που περιλαμβάνονται σε αυτό. Περιλαμβάνει ακόμα, όχι μόνο τις καλύψεις που συμφωνήθηκαν και ισχύουν, αλλά το σύνολο των καλύψεων που προσφέρονται από τα προγράμματα της εταιρείας. Οι καλύψεις που έχουν συμφωνηθεί και μόνον αυτές, αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Επίσης, σας ενημερώνει για το πότε πρέπει να ειδοποιείτε την εταιρία για τυχόν αλλαγές που αφορούν το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, και για το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ζημιάς.